سالارسنگ - مجتمع کارخانجات تولیدی سالار
کارفرمای دوستدار سلامت

باری دیگر و افتخاری دیگر نشان کارفرمای دوستدار سلامت در استان البرز به آقای دکتر

محصولات ما شایسته انتخاب شما

گفتگوی مدیرعامل مجتمع کارخانجات تولیدی سالار با نشریه پیام ساختمان :

نهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش

  ساعت و تاریخ بازدید : ساعات بازدید از نمایشگاه صنعت عمران و ساختمان کیش