سالارسنگ - مجتمع کارخانجات تولیدی سالار
افزایش بهره وری در سازمانها با رویکرد پارادایم کوانتومی

چاپ مقاله دکتر سید محمد دهقانمدیرعامل مجتمع کارخانجات تولیدی سالار در روزنامه دنیای اقتصاد
موضوع:افزایش بهره وری در سازمانها با رویکرد پارادایم کوانتومی

کارفرمای دوستدار سلامت

باری دیگر و افتخاری دیگر نشان کارفرمای دوستدار سلامت در استان البرز به آقای دکتر

محصولات ما شایسته انتخاب شما

گفتگوی مدیرعامل مجتمع کارخانجات تولیدی سالار با نشریه پیام ساختمان :